Mediácia je mimosúdna forma riešenia sporov.

Ide o čoraz viac spoločensky žiadaný spôsob riešenia sporov, pri ktorom osoby zúčastnené na mediácii hľadajú v neformálnom, diskrétnom a pokojnom prostredí mediačnej kancelárie vzájomne prijateľné riešenia svojho sporu. Cieľom mediácie je, aby strany sporu našli také riešenia, ktoré po pretavení do mediačnej dohody budú akceptovať a plniť. Mediáciu vedie mediátor, ktorý ako nestranná, nezaujatá a neutrálna tretia strana napomáha stranám sporu predovšetkým v oblasti komunikácie. Snahou mediátora je vytvoriť priestor na komunikáciu i tam, kde všetky snahy strán sporu zlyhali.

Právnu úpravu mediácie obsahuje zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov. Nosným princípom mediácie je jej dobrovoľnosť. Pre úspešné vedenie mediácie je však potrebný nielen súhlas strán sporu, ale aj ochota riešiť spor formou kompromisu, či odvaha pozrieť sa na spor očami druhej strany. Počas trvania mediácie dochádza k tzv. spočívaniu lehôt, čo znamená, že mediácia ponúka stranám priestor a čas riešiť spor mimosúdnou cestou bez toho, aby hrozilo premlčanie alebo zánik ich práv.

Mediáciu je možné začať pre súdnym konaní, ale i v priebehu súdneho konania. Súčasne platí, že v prípade neúspešného pokusu o mediáciu, má každá zo strán sporu možnosť uplatniť si právo na súde.

„V mediácii nie je porazený, sú len dvaja víťazi.“

Prípady vhodné na mediáciu Zobraziť cenník