Prípady vhodné na mediáciu.

Rodinné spory

Spory ohľadom výživného

K maloletým deťom, k rozvedenému manželovi.

Spory týkajúce sa úpravy výkonu rodičovských práv

Striedavá starostlivosť

Vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)

Spory medzi príbuznými a rozvedenými manželmi

Iné spory vyplývajúce z rodinných vzťahov

Občianskoprávne spory

Spory týkajúce sa vlastníckeho práva

Určenie vlastníckeho práva, vyporiadanie podielového spoluvlastníctva.

Susedské spory

Spory súvisiace s dedičstvom

Spory zo zmlúv

Darovanie, kúpa, pôžička, nájom, poistenie, a pod.

Spory ohľadne zodpovednosti za škodu

Partnerské, komunitné, etnické spory

Iné občianskoprávne spory

Pracovnoprávne spory

Spory týkajúce sa ukončenie pracovného pomeru

Spory týkajúce sa úhrady mzdy, odvodov

Spory týkajúce sa škody, uplatňovanie kolektívnej zmluvy

Iné pracovnoprávne spory

Obchodné a záväzkové spory

Spory z obchodných zmlúv

Kúpna zmluva, zmluva o dielo, mandátna zmluva, zmluva o úvere a iné.

Spory medzi spoločníkmi obchodných spoločností, resp.

Spory týkajúce sa náhrady škody, omeškania, zmluvnej pokuty, ručenia a iné

Záväzky a pohľadávky, reklamácie, spory zo zmlúv, a iné

Iné obchodnoprávne spory

„Cieľom mediácie je nájsť kompromisné riešenie sporu.“

Priebeh mediácie Zobraziť cenník