Priebeh mediácie

Predmediačná fáza

Pri úvodnej konzultácii, kedy zvyčajne jedna zo strán sporu osloví mediátora, je mediátor povinný preskúmať, či je predmetný spor vhodný na mediáciu. Ak mediátor prípad prevezme, začína sa tzv. predmediačná fáza. Táto fáza zahŕňa predovšetkým kontaktovanie druhej strany sporu (telefonicky, poštou). V prípade záujmu oboch strán o riešenie ich sporu mimosúdnou cestou, dochádza k osobnému stretnutiu strán sporu s mediátorom. Mediátor poučí strany sporu o tom, čo je mediácia, vysvetlí priebeh mediácie, jej výhody a následky. Táto fáza končí dohodou strán o tom, že svoj spor budú riešiť formou mediácie.

Spísanie dohody o začatí mediácie - formálny začiatok mediačného procesu

Dohoda o začatí mediácie obsahuje podstatné náležitosti ktorými sú:

Špecifikácia osôb zúčastnených na mediácii - strany sporu a mediátor

Predmet mediácie – špecifikácia sporu

Odhadovaná doba trvania mediácie

Odmena mediátora

Zápisom dohody o začatí mediácie do knihy mediácií, ktorú je mediátor povinný viesť v súlade so zákonom o mediácii, oficiálne začína samotná mediácia.

Pochopenie a definovanie sporu

Cieľom tejto fázy je, aby sa protistrany presunuli z pozície súperenia do pozície spolupráce. Pre tento krok mediátor využíva tzv. výmenu rolí, ktorá spočíva v tom, že sa protistrany snažia hľadieť na spor a pochopiť ho očami druhej strany.

Úlohou mediátora v tejto fáze je vytvárať podmienky na to, aby mali strany sporu dostatočný priestor vyjadriť sa. Mediátor v tomto kroku hľadá body, v ktorých sa strany zhodujú a súčasne predkladá na riešenie body, ktoré sú sporné.

Hľadanie obojstranne prijateľných riešení

Samotný proces hľadania zmierneho riešenia je postavený na už získaných informáciách, vypočutých názoroch a potrebách jednotlivých strán sporu. Mediátor napomáha stranám sporu nachádzať prieniky v ich predstavách o spôsobe a forme riešenia ich sporu, nikdy aktívne nenavrhuje vlastné riešenia.

Táto fáza býva, najmä v rodinnoprávnych sporoch, veľmi emočne náročná, a preto mediátor spolupracuje s erudovanými odborníkmi v oblasti psychológie. V prípade potreby môže byť mediačný proces vedený za účasti psychológa, resp. iného odborníka pre konkrétny spor.

V prípade, že strany sporu nie sú schopné komunikácie „tvárou v tvár“, mediátor navrhne oddelenú mediáciu. Počas oddelenej mediácie sa strany sporu nestretávajú, nakoľko celú fázu hľadania vhodných riešení vedie mediátor samostatne s každou stranou sporu osobitne.

Skončenie mediácie

Po úspešnom priebehu mediácie sa strany sporu dostanú k obojstranne prijateľnému riešeniu, ktoré mediátor zhrnie a ako výsledok mediačného procesu následne pretaví do obsahu dohody o mediácii. Dohoda strán môže byť buď čiastočná, alebo sa stranám podarí vyriešiť celý spor. Dohoda o mediácii obsahuje podstatné náležitosti, ktorými sú:

Špecifikácia osôb zúčastnených na mediácii - strany sporu a mediátor

Predmet mediácie – špecifikácia sporu

Predmet dohody – špecifikácia obojstranne prijatých riešení sporu

Celková doba trvania mediácie

Celková odmena mediátora

Účinky dohody o mediácii

Mediácia sa, v úspešnom prípade, končí spísaním dohody o mediácii a jej zápisom do knihy mediácií vedenou mediátorom. Dohoda o mediácii je písomná a pre strany sporu záväzná. V prípade, ak by sa mediačná dohoda spísala vo forme notárskej zápisnice alebo bola súdom či rozhodcovským orgánom schválená ako zmier, stáva sa exekučným titulom, čo znamená, že je priamo vykonateľná.


Mediácia sa podľa § 14 ods. 8 zákona o mediácii môže skončiť aj rozhodnutím ktorejkoľvek osoby zúčastnenej na mediácii, vrátane mediátora o tom, že mediácia nebude pokračovať.

„Dohoda je vždy lepšia cesta.“

Co je mediácia Zobraziť cenník